Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních, programových prostředků počítače připojeného k síti Internet pro provoz internetových aplikací a doménových jmen a služby správy internetových prezentací prostřednictvím hostingové služby Gatom.cz .

1. SMLUVNÍ STRANY

GBARD HOLDING s.r.o.
Se sídlem Heydukova 1220/16, Praha 8,  180 00
IČ: 28948327 DIČ: CZ28948327
Zapsána u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 155125.
Bankovní spojení: 5555999666/5500
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednavatel
Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku hostingové služby Gatom.cz prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen „Objednavatel“ a / nebo „Uživatel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování hostingové služby Gatom.cz.
Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání řádně učiněné objednávky Objednavatelem a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. Hostingová služba – poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Poskytovatele www.gatom.cz

2.2.2. Uživatel – Objednavatel hostingové služby Gatom.cz, kterému byla hostingová služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby, zveřejněných na www prezentaci Poskytovatele www.gatom.cz, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.

2.2.3. Server – počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována hostingová služba.

2.2.4. Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serveru – sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serveru Objednavateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Míra možnosti využití prostředků serveru jedním Uživatelem v daném okamžiku je limitována mírou využití prostředků serveru ostatními Uživateli.

2.2.5. Provozování internetové aplikace – provoz aplikace (zejména www prezentací) prostřednictvím prostředků serveru ve prospěch Uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je Uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných v rámci hostingové služby (PHP, Databáze,…).

2.2.7. Doménové jméno a provoz doménového jména – doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména). Provoz doménového jména je služba správy a údržby NS záznamů provozované domény.

2.2.8. Správa internetové prezentace – Služby správy internetové prezentace, je souhrn několika služeb prováděných na internetových prezentacích Uživatele prováděných vždy v jeho zájmu a jeho jménem a to v rozsahu, jaký byl sjednán.

2.2.9. Bez omezení – Služby poskytované prostřednictvím prostředků serveru s uvedením textu „bez omezení“ jsou poskytovány do celkové výše kapacity pronajatého prostoru zákazníkem na serveru poskytovatele. Pojem neomezený prostor na disku znamená využití prostoru serveru výhradně pro potřeby internetové prezentace a služeb objednavatele v celkové kapacitě do maximální výše 6 Gb, není li písemnou dohodou ujednáno jinak.

2.3. Dnem řádného zřízení hostingové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení hostingové služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

2.4. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.5. Hostingová služba Gatom.cz je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Objednavatel při objednání Hostingové služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz – dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a obdobně.).

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1. Hostingovou službu Gatom.cz objednává Objednavatel zásadně k provozu doménového jména. Doménové jméno si volí Objednavatel sám dle vlastního přání a poskytuje výslovný souhlas Poskytovateli zahájit poskytování služeb, zejména provedení registrace domény, již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat veškeré standardní služby (označené na webu www.gatom.cz jako běžné, součást programu apod.) nabízené Poskytovatelem k hostingové službě Gatom.cz. Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.3. Objednavatel se zavazuje hradit cenu služby a dále registrační poplatky své domény Poskytovateli, který následně provede úhradu poplatků příslušnému správci doménových jmen. Uživatel může po předchozím upozornění Poskytovatele využít i možnosti přímé platby poplatků správci doménového jména (registrátorovi).

3.4. Uživatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení služby, neomezeně. Míra využití prostředků serveru jedním Uživatelem je ze strany Poskytovatele omezena pouze v případě provádění správy a systémových úloh serveru a při nadměrném zatížení serveru Uživatelem v případech, které by mohly zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při využívání služby. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.

3.5. Uživatel má k dispozici prostředky serveru pro provoz vlastních internetových aplikací (zejména www prezentací). K přístupu na servery využívá Uživatel pouze služeb k tomu určených Poskytovatelem (Administrace,FTP, phpMyAdmin, atd.).

3.6. Uživatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Uživateli přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

3.7. V případě, kdy Poskytovatel, na základě ústního, elektronického nebo písemného upozornění, vyzve Uživatele k odstranění vad Uživatelem provozované aplikace, je Uživatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Uživatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit platnost služby pro Uživatele do odstranění vad. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Uživatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli.

3.8. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.

3.9. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

3.10. Objednavatel je povinen uvést v objednávce své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.11. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou. Na jednání 3. osob, kterým umožní Uživatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby Poskytovatele (např. administrátoři webů, zaměstnanci, partneři, dodavatelé, atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností Uživatele dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání Uživatele samotného.

3.12. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu podpora@gatom.cz .

3.13. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 800,- Kč z každé započaté hodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Uživatelem, atd.

3.14 Uživatel je v případě čerpání služeb správa internetové prezentace, povinnen vždy vykonávat dohled nad činností Poskytovatele na prezentaci a provádět korekturu textů, grafických prvků a dalších součástí, které Poskytovatel změní, upraví, přidá nebo aktualizuje jménem Uživatele na základě smluvního vztahu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Hostingové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

4.3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

4.4. Registraci doménového jména provádí Poskytovatel na základě přijetí úhrady za doménové jméno dle informací, podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele www.gatom.cz. Registraci a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede Poskytovatel do 3 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady od Objednavatele.

4.5. Při registraci nové domény Poskytovatel neodpovídá za provedení rychlejší registrace objednané domény 3. stranou, pokud proběhne v době nezbytné pro provedení běžných úkonů zpracování objednávky, tj. zejména doby nezbytné pro připsání úhrady hostingových služeb na účet Poskytovatele, provedení komunikačních úkonů v rámci registračních prostředí domén, nebo také vyřízení nadstandardních požadavků specificky uvedených Objednavatelem.

4.6. Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při objednávce hostingové služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Objednavatelem.

4.7. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem. Poskytovatel však neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména Uživatele ani v případě, kdy provádí Uživatel platbu registrátorovi přímo bez zprostředkování Poskytovatelem.

4.8. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou déle než 7 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

4.9. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

4.10. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen informovat o plánovaných zásazích na www prezentaci www.gatom.cz.

4.11. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Uživatelům či Poskytovateli, a dále v případech porušení povinností uvedených v bodech 3.6. – 3.9. a 3.11 Uživatelem. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.12. Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 500,- Kč bez DPH.

4.13. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny elektronickou cestou – emailem nebo v administraci zákaznických služeb.

4.14. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škodu formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

4.15. Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje dle článku 3.10. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

4.16 Poskytovatel je povinnen poskytnout službu správy internetové prezentace vždy v souladu s přáním Uživatele a při této činnosti se vyvarovat činností, které byly Uživatelem písemně Poskytovateli zakázány.

5. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci www.gatom.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

5.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. „akce“, a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

5.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail, zadaný Objednavatelem při objednávce. Platba za objednané služby se provádí na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.4. Objednavatel hradí cenu služby webhostingu ročně předem. Ostatní služby se fakturují zpravidla 1x měsíčně. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období nebo na čerpání dalších služeb vyplívajících z nabídky.

5.5 Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.6. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednavatele, přerušit provoz služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši. Uživatel bere na vědomí skutečnost a souhlasí s tím, že v případě přerušení provozu služby má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou pozastavenou službu doménového jména.

5.7. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.

6. REKLAMACE

6.1. V případě, že se Objednavatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu reklamace@gatom.cz nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě – stejnopis objednávky, fakturu apod.

6.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SLUŽEB

7.1. Provoz služby webhostingových služeb se sjednává na dobu 1 rok. Provoz ostatních služeb se sjednává na dobu neurčitou. Provoz služby se automaticky prodlužuje, pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 30 dnů před uplynutím sjednané doby, na které má Objednavatel službu zaplacenou nebo objednanou.

7.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 30 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

7.3. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Objednavatele bez udání důvodů.

7.4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období ponížené o náklady spojené s vyřízením předčasného ukončení služby. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

7.5. Poměrnou část ceny služby není možné vracet u domén, certifikátů a dalších služeb, kde je minimální doba užívání stanovena 1 rok a déle podmínkami registrátora domén, certifikačními autoritami apod., které poskytují tyto služby.

7.6. Objednavatel a Poskytovatel se výslovně shodli, že je Poskytovatel oprávněn ke dni ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat uživatelská data Objednavatele.

7.7. Spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení zašle spotřebitel Poskytovateli v písemné formě pozemní poštou, nebo na kontaktní e-mail podpora@gatom.cz. Spotřebitel má v případě odstoupení povinnost uhradit poměrnou část ceny služeb, u kterých již Poskytovatel začal s jejich plněním, resp. uhradil plnou cenu již poskytnutých služeb dle bodu 7.6.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

8.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvním vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2. odst. 2.4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí zákonným způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu www.gatom.cz. Objednatel má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného oznámení změny Poskytovatelem.

8.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinkem dne 01.06.2018.